Öğrenci Kulüpleri

Öğrenci Kulüpleri Yönergesi

Öğrenci Kulüpleri Yönergesi

Amaç

Bu Yönerge, Avrasya Üniversitesi önlisans, lisans ve yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin; Atatürk İlke ve Devrimleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine katkı sağlamak, beden ve ruh sağlıklarını korumak; onları araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip bireyler olarak yetiştirmek, bütçe olanakları çerçevesinde fırsatlar sağlayarak sosyal gereksinimlerini karşılamak için; öğrencilerin Üniversite içinde ve dışında, Üniversitenin Kurumsal kimliğini ön plana çıkaracak, kamuoyunda benimsenmesine ve tanınmasına yardımcı olacak ve tüm Üniversite camiasının faydalanmasına imkân sağlayacak şekilde oluşturacakları eğitim, sağlık, spor, sosyal, bilimsel ve kültürel amaçlı kulüplerin işleyişine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacını taşımaktadır.

Kapsam

Bu yönergede sözü edilen hükümler, Avrasya Üniversitesi’nin Önlisans, Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerinin oluşturacağı tüm kulüpleri kapsar.

Dayanak

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 2880 sayılı kanun ile değişik 46. ve 47. maddeleri uyarınca Sağlık Kültür ve Spor Dairesi’nin yürüteceği hizmetleri düzenleyen 3 Şubat 1984 Tarih ve 18301 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Teşkilatlandırma Yönetmeliği’nin 10. maddesi bu Yönergenin hazırlanmasına dayanak teşkil etmektedir.

Tanımlar

1) Bu yönergede geçen kavramlardan;

a) Üniversite: Avrasya Üniversitesini

b) Rektör: Avrasya Üniversitesi Rektörünü,

c) Öğrenci Kulübü: Avrasya Üniversitesi öğrencilerinin ders dışı zamanlarda belirli bir hedef doğrultusunda eğitim, sağlık, spor, sosyal, bilimsel ve kültürel faaliyetlerini, Avrasya Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi’ne göre planlı ve organize bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla bir araya gelerek oluşturdukları grubu,

d) Akademik Danışman: Kulübün faaliyetleri konusunda yetkin, çalışma esaslarının hazırlanmasında yardımcı olarak faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu olan, Rektör tarafından görevlendirilen Üniversitede kadrolu öğretim elemanını,

e) Öğrenci Kulüpleri Üst Kurulu: Öğrenci kulüplerinin faaliyetlerini, belirlenen esaslar doğrultusunda denetleyip yönlendirmek üzere Rektör tarafından görevlendirilen ve en az 5 kişiden oluşan ve bu yönergenin 5. maddesinde belirtilen üst kurulu,

f) Genel Kurul: Kulübe kaydını yaptırmış tüm öğrenci üyelerden oluşan ve görevleri bu yönergenin 14. maddesinde belirtilen kurulu,

g) Yönetim Kurulu: Genel Kurul tarafından gizli oy açık tasnif yöntemi ile seçilen 5 (beş) asil ve 5 (beş) yedek üyeden oluşan ve görevleri bu yönergenin 16. maddesinde belirtilen kurulu,

h) Denetleme Kurulu: Kulüp üyelerinin Genel Kurul’da kendi aralarında seçecekleri 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşan ve görevleri bu yönergenin 18. maddesinde belirtilen kurulu tanımlar.

Öğrenci Kulüpleri Üst Kurulu:

Rektör Yardımcısı ya da Rektörün görevlendireceği bir kişi başkanlığında, 5 kişiden oluşan bir Öğrenci Kulüpleri Üst Kurulu oluşturulur. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı bu kurulun doğal bir üyesidir. Öteki üyeler öğretim elemanları arasından Rektör tarafından atanır. Kurulun atanmış üyelerinin görev süresi 2 yıl olup, yeniden atanabilirler.

Öğrenci Kulüpleri Üst Kurulu Görev ve Yetkileri:

a) Öğrenci etkinliklerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na ve Avrasya Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesine uygun planlanıp yürütülmesini sağlamak; kulüplerin kuruluş aşamalarında denetleyici ve yönlendirici olmak, tüzüklerini onaylamak, genel kurul toplantılarına gözlemci olarak katılmak; kuruluş aşamasında gerekli incelemeleri yaparak hazırlanan raporu Rektörlüğe sunmak; kulüplerin verimli ve sağlıklı çalışmalarını sağlamak için tedbirler almak, denetleme görevini yapmak; kulüplerin yapacakları faaliyetlere göre mevcut imkanların (salon, ekipman, malzeme v.s.) paylaşımını ve dağıtımını yapmak üzere Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak; kulüplerin etkinlikleri ile ilgili hazırladıkları yıllık faaliyet raporlarını incelemek ve gelecek dönemin faaliyet programını onaylamak; Üniversite dışındaki veya üniversiteler arası benzer kuruluşlar ile ilişki kurmak, ortak etkinlik için çalışmalarda bulunmak, kulüp üyelik ve kayıt aidatlarını belirlemek başlıca görevleri arasında bulunur.

b) Öğrenci Kulüpleri Üst Kurulu, Başkanın daveti üzerine yılda en az iki kez toplanır.

Kulüp Akademik Danışmanı ve Görevleri

a) Kulübün bütün faaliyetlerinde danışmanlık görevi yapar, kulübün Öğrenci Kulüpleri Üst Kurulu ve Üniversite Rektörlüğü ile koordinasyonunu sağlar.

b) Kulüp çalışmalarını izler ve yürütülmesine yardımcı olur.

c) Akademik Danışman, Kulüp Yönetim Kurulu’nun doğal üyesi olup, gerek gördüğü hallerde Genel Kurul toplantılarına katılır.

Kulüplerin Çalışma Alanları

a) Her kulüp, çalışma alanlarını, amaç ve etkinliklerini belirlerken aşağıdaki ölçütleri göz önünde bulundurmak zorundadır.

b) Kulüpler, öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel, sportif, bilimsel etkinliklerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesini amaçlar.

c) Kulüpler, üyelerinde belli bir yeteneği öngörmez, ilgi duyan öğrencilerin eğitilebilecekleri ve katılabilecekleri çalışma programları düzenler.

d) Öğrenci Kulüpleri düzenleyecekleri etkinlik ve çalışmalar ile ilgili olarak en az 20 gün önceden Sağlık Kültür ve Spor Müdürlüğüne bilgi verir.

Kulüplerin Çalışma Dönemi

Kulüplerin çalışma dönemleri, Üniversitenin bir eğitim-öğretim yılını kapsar. Yönetim ve Denetim Kurulları da bu süre için seçilirler.

Üyelik

a) Kulüplere, Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarına kayıtlı olan öğrenciler üye olabilir. İsteyen öğrenciler birden fazla kulübe üye olabilir ancak birden fazla yönetim kurulunda görev alamazlar.

b) Öğrenciler üyelik için başvurularını ilgili kulübe, eğitim-öğretim yılı içerisinde yapabileceklerdir. Üyeliğe kabul konusunda yönetim kurulu yetkili olup, somut bir belge ve/veya bilgiye dayanmaksızın başvuruları ret etme hakkına sahip değildir.

c) Avrasya Üniversitesi dışındaki kişiler kulübe üye olamazlar, ancak ihtiyaca göre üniversite dışından çalıştırıcı, eğitimci vb. kişiler Kulüp Yönetim Kurulunun teklifi ve Öğrenci Kulüpleri Üst Kurulunun onayı ile görevlendirilip çalışmalara katılabilirler.

Kulüp Üyeliğinin Düşmesi

a) Kulüp Üyesi, yazılı başvuru ile üyelikten istifa edebilir.

b) Kulübün amaçlarına aykırı çalışma yapanlar ve verilen görevi yerine getirmeyenler, Kulüp Yönetim Kurulu’nun yazılı uyarısına rağmen bu tutumlarında ısrar ederlerse, Kulüp Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyelikten çıkarılır. Üyelikten çıkarılan öğrencinin Öğrenci Kulüpleri Üst Kurulu’na başvurma hakkı saklıdır. Öğrenci Kulüpleri Üst Kurulu başvuruyu inceler ve karara bağlar. Verilen kararlar kesin nitelik taşır.

c) Mezun olan veya herhangi bir nedenle üniversiteden ilişiği kesilenlerin, kaydını donduranların üyelikleri Kulüp Yönetim kurulu tarafından sona erdirilir.

Kulüp Organları

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu,

Organların görevleri, yetkileri ve görev süreleri kulüp çalışma esaslarında belirtilir. Kulüpler değişik etkinlik alanları ile ilgili olarak kendi içlerinde işbölümü esasına dayalı alt birimler, kollar veya koordinatörlükler oluşturabilirler.

Genel Kurul

a)Kulüp Genel Kurulu, kulübe kaydını yaptırmış tüm öğrenci üyelerden oluşur. Genel Kurul, kuruluş aşamasından sonraki olağan toplantılarını her eğitim ve öğretim yılının 5 başında akademik takvime göre dönemin başladığı tarihten itibaren iki ay içerisinde Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine, nitelikli (3/2) çoğunlukla gerçekleştirir. İlk toplantıda nitelikli çoğunluk sağlanamazsa, bir hafta sonra yapılacak ikinci toplantıda salt (üye sayısının yarısından bir fazla) çoğunluk aranır. Ancak, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde kulüp fesih olur.

b) Genel Kurul olağanüstü toplantısı, Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın gerekli gördüğü hallerde veya üyelerinin 1/3’nün yazılı isteği üzerine yapılır. Gerekli görüldüğü durumlarda Öğrenci Kulüpleri Üst Kurulu da Genel Kurulu toplantıya çağırabilir. Toplantılarda Öğrenci Kulüpleri Üst Kurulu’ndan temsilci bulundurmak zorunludur. Kulüp organlarının seçiminde hiçbir şekilde liste usulü seçim yöntemi uygulanamaz.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri  

a) Her akademik yıl için Yönetim ve Denetleme Kurullarının asil ve yedek üyelerini seçmek,

b) Yönetim ve Denetim Kurulları’nın raporlarını görüşmek, onaylamak ve Yönetim Kurulu’nu ibra etmek,

c) Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçeyi görüşerek karara bağlamak,

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 5 (beş) asil, 5 (beş) yedek üyeden ve Akademik Danışmandan oluşur. Yönetim Kurulu kendi içerisinde bir başkan seçer ve ilk toplantısında görev dağılımını yapar. Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi bir sabıka kaydının bulunmaması, disiplin cezası almamış olması ve bunları belgelemesi gerekir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

a) Kulübü temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

b) Yıllık çalışma programını hazırlamak ve uygulamak,

c) Kulüp çalışma esaslarında gerekli gördüğü değişiklikler ile iç işleyiş yönetmelikleri hazırlamak ve Genel Kurul’a sunmak,

d) Yeni üye kabulü, üyeliklerin güncellenmesi ve üyelikten çıkarılma işlemlerini yürütmek,

e) Kulübün gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

f) Kulübün Üniversite içindeki ve dışındaki etkinliklerini, dış haberleşmelerini Öğrenci Kulüpleri Üst Kuruluna duyurmak ve onayını almak,

g) Kulüplerle ilgili Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından onaylanan tüm defterleri tutmak ve Genel Kurul’da sunmak,

h) Kulüp işleyişinde akademik danışmanın yavaşlatıcı olması durumunda Öğrenci Kulüpleri Üst Kurulu’nu bilgilendirmek,

i) Bunlar dışındaki görevleri yukarıdakilere ek olarak, kulübün kendisi hazırlayacak ve Öğrenci Kulüpleri Üst Kurulu’nun onayına sunacaktır.

Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oy açık tasnif ile seçilen 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üyelerinin herhangi bir sabıka kaydının bulunmaması, disiplin cezası almamış olması ve bunları belgelemesi gerekir.

Denetleme Kurulunun Görevleri

Kulübün hesap ve işlemlerini düzenli olarak denetleyerek sonucu Genel Kurul’a ve Öğrenci Kulüpleri Üst Kuruluna bir raporla sunmaktır.

Mali Hükümler

a) Öğrenci Kulüpleri kendi adlarına gelir ve gider yapamazlar. Üyelerin ödeyecekleri kayıt, üyelik aidatları, bağış ve yardımlar, gösteri, konser, dergi, broşür, fotoğraf, resim, kitap ya da radyo-TV programları gibi etkinliklerden elde edecekleri gelirleri, Avrasya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın ilgili hesabına gelir kaydedilir.

b) Öğrenci kulüplerinin demirbaş, araç-gereç ve sarf malzemeleri ihtiyaçları ile öğretici- çalıştırıcıların ücretleri gibi çeşitli giderler Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bütçesi tarafından olanaklar ölçüsünde karşılanır.

c) Öğrenci kulüplerinin demirbaş ve sarf malzemelerinin kullanılması ve korunmasında, kulüp yönetimi ve Akademik Danışman birlikte sorumludur.

d) Öğrenci kulüplerinin öğretici-çalıştırıcı ihtiyacı üniversite dışından karşılanması durumunda Rektör oluru alınır. Öğretici-çalıştırıcılara, yürüttükleri görev karşılığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından ders ücretini geçmemek üzere saat karşılığı ücret ödenebilir.

e) Öğrenci kulüplerinde öğretici-çalıştırıcı olarak görev yapanlara haftada on iki saat karşılığından daha fazla ücret ödenemez.

Kulüplerin Kayıt İşleri:

Kulüpler, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından onaylanmış aşağıda belirtilen defter ve evrakları tutmakla yükümlüdürler.

a) Üye Kayıt Defteri ve Üye Formları

b) Gelen-Giden Evrak Defteri

c) Karar Defteri

d) Demirbaş Defteri

e) İşletme Defteri

f) Gelir ve Gider Makbuzları

g) Etkinlikler Dosyası (Çalışma programı, raporlar ve diğer belgeler bulunur)

Kulüplerin Tüzük Formatı

Kulüpler iç işleyişlerini düzenlemek amacıyla aşağıda ana başlıkları verilen tüzüğü oluşturmakla yükümlüdür.

Kulübün Adı:

Amacı:

Çalışma Şekil ve Alanları:

Kurucular:

Üyelik:

Üye Olma:

Üye Hakları:

Üyelikten Çıkma:

Üyelikten Çıkarılma:

Kulüp Organları:

Genel Kurul:

Toplantı Zamanı:

Çağrı Usulü:

Toplantı Yeri:

Toplantı Yeter Sayısı:

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

Genel Kurul Sonuçları Bildirimi:

Toplantı Yeri:

Toplantı Yeter Sayısı:

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

Genel Kurul Sonuçları Bildirimi:

Yönetim Kurulu ve Görevleri:

Denetleme Kurulu ve Görevleri:

Kulüp Defterleri:

Kulüpler bu yönergedeki ana maddeleri açıklamalı bir şekilde tüzüklerinde belirtmek zorundadırlar.

Kulüplerin Kapatılması

a) Kulüp, Genel Kurulun nitelikli (3/2) çoğunluğunun kararı ile kapatılabilir.

b) Kulüp etkinlikleri kapsamında kulübün, ülkenin genel ahlak kuralları ile yürürlükteki mevzuata ve Üniversitenin kanun, yönetmelik ve yönergeleri ile öğrenci kulüpleri yönergesine aykırı etkinliklerde bulunduğunun belirlenmesi durumunda, Öğrenci Kulüpleri Üst Kurulu’nun önerisi ve Rektörlük Makamının uygun görüşü ile kapatılır. Kulübün başkan ve tüm üyeleri hakkında ayrıca Yükseköğretim Kurumu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır, gerektiğinde bu kişiler hakkında yasal işlemlere başvurulur.

c) Her eğitim öğretim yılının başından itibaren 2 ay içerisinde etkinlik programını ve eğitim öğretim yılı sonuna kadar çalışma raporunu Öğrenci Kulüpleri Üst Kurulu’na vermeyen, kulüp tüzüğünde belirtilen sürede Genel Kurulu’nu toplamayan ve amacına uygun çalışmalar yapmayan kulüp, Öğrenci Kulüpleri Üst Kurulu tarafından yazılı olarak uyarılır. Yukarıda adı geçen belgelerin bir sonraki öğretim yılında Öğrenci Kulüpleri Üst Kurulu’na verilmemesi durumunda kulüp, Öğrenci Kulüpleri Üst Kurulu’nun önerisi ve Rektörlük Makamının uygun görüşü ile kapatılır.

d) Gerekli çalışmaları yapmadığı için uyarılan kulüp bir sonraki dönem içinde de çalışma yapamazsa ya da Genel Kurulu’nu toplayamazsa Öğrenci Kulüpleri Üst Kurulu’nun önerisi ve Rektörlük Makamının uygun görüşü ile kapatılır.

e) Kulüplerle ilgili her türlü uyuşmazlıklar Öğrenci Kulüpleri Üst Kurulu tarafından karara bağlanır.

f) Kapatılan kulüplerin mal varlıkları Sağlık Kültür ve Spor Müdürlüğüne devredilir.

Bu Yönerge Mütevelli Heyetin onayından sonra yürürlüğe girer.

Bu Yönetmelik hükümlerini Avrasya Üniversitesi Rektörü yürütür.