Avrasya Üniversitesi

Muafiyetler

Avrasya Üniversitesi Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması, Kredi Transferi ve İntibak İşlemleri

Muafiyet için kim başvurabilir?

Avrasya Üniversitesi öğrencisi olmaya hak kazanmış adayların başvuruları kabul edilir.

Muafiyet için ne zaman başvuru yapılır?

Başvuru akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılır.

Muafiyet başvurusu nereye yapılır?

Avrasya Üniversitesi’ne ilk defa kayıt yaptıran ve önceden kayıtlı bulunduğu yükseköğretim kurumunda başarılı olunan derslerde kazanılmış yeterliliklere ilişkin başvuru doğrudan ilgili fakülte dekanlığına /enstitü/ yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlüğüne yapılır.

Avrasya Üniversitesi’ne ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin bir yükseköğretim kurumu dışında kazanılmış yeterliliklerin tanınmasına ilişkin başvuruları, Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılır.

Hangi durumlarda muafiyet başvurusu kabul edilmez?

Seminer, tez, bitirme çalışması, tasarım projesi derslerinden muafiyet başvurusu kabul edilemez. Diğer derslere ilişkin muafiyet düzenlemesi Senato tarafından yapılır.

Muafiyet talebinde bulunan öğrenci  derslere devam eder mi?

Muafiyet talebi ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet talebinde bulunduğu ders/derslere devam ederler.

Muafiyet kararları ne kadar sürede sonuçlanır?

Öğrencilerin muafiyet ve intibakları ile ilgili işlemler fakülte/enstitü/müdürlüğe başvuru süresinin bitiminden itibaren iki hafta içinde sonuçlandırılır.

Öğrenciler, ileriki yarıyıllarda muafiyet ve intibak talebinde bulunamaz.

Daha önce farklı üniversitelerde öğrenim görmüş olan öğrenciler en son öğrenim gördükleri üniversite tarafından muafiyet verilen derslerden muaf olmak istemesi durumunda ne yapılır?

Başvuru süreleri dikkate alınarak, ilgili dersleri okudukları yıl ve o üniversitedeki ders içerikleri esas alınır. Bu içerikler ve kredi uyumları incelenmeden başka bir üniversite tarafından yapılan muafiyet işlemi değerlendirmeye alınmaz.

Yapılan muafiyet/intibak sonuçlarına öğrenci itiraz edebilir mi?

Evet itiraz edebilir. İtiraz muafiyet işleminin kesinleşip öğrenciye bildirildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde ilgili birime yapılır.

Yabancı Dil, Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı gibi üniversitece muafiyet sınavı düzenlenen derslerden muaf olabilmeleri için ne yapılır?

Avrasya Üniversitesi programlarından birinde kayıtlı bulunan öğrencilerin Yabancı Dil, Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı gibi üniversitece muafiyet sınavı düzenlenen derslerden muaf olabilmeleri için, o yıla ait akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılan Muafiyet Sınavlarına girmeleri gerekir. Sınava girebilmek için akademik takvimde belirtilen süre içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne dilekçe ile başvuruda bulunulması gerekir. Yabancı Dil, Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Muafiyet sınavları sonucunda başarılı olan öğrencilerin not belgelerine başarı notu işlenir. Muaf olan öğrenciler, ekleme-bırakma haftası içinde müracaat ettikleri takdirde, gerekli koşulları sağlamaları durumunda, muaf oldukları kredi kadar bir üst yarıyıldan ders alabilirler.

Öğrenci intibakı hangi yarıyıla yapılır?

Öğrencilerin intibakları, muaf ve başarılı oldukları derslerin kredilerinin toplamının, öğretim planına göre krediler toplamının yarısından en az bir fazla olduğu yarıyıla yapılır. Ancak intibakı yapılan öğrenci ilgili öğretim planında Avrasya Üniversitesi öğrencilerinin almak zorunda olduğu krediyi almadan mezun olamaz. İlgili yarıyıldan önceki yarıyıl/yarıyıllara ait ders planlarında yer alan muaf olunmayan dersler intibak ettirilen yarıyılda öncelikle alınır.

İntibak işlemlerinde notlar nasıl dönüştürülür?

Öğrencilerin intibak işlemlerinde, öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarında 100’lük sistemde aldıkları notların 4’lük sisteme dönüştürülmesinde “Yükseköğretim Kurulu” tarafından yapılan düzenleme doğrultusundaki 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosu esas alınarak yapılır.

Muafiyetle ilgili yönetim kurulu kararı sonuçları öğrenciye nasıl bildirilir?

Muafiyetle ilgili yönetim kurulu karar sonuçları muafiyet başvurusunda bulunan öğrencilere bildirilir. Yönetim Kurulu kararında öğrencinin hangi yarıyıla intibak ettirildiği ve öğrencinin daha önce okuduğu dersin kodu, adı, kredisi ve başarı notu ile bu derse karşılık muaf olunan dersin adı, kodu ve kredisi belirtilir.

Öğrenci muafiyet başvurusu yapmadan muafiyet yapılır mı?

Başvuru yapmak zorunludur. Muafiyet başvurusu, öğrencinin muaf olmak istediği dersleri belirten başvuru dilekçesi esas alınarak yapılır.

Muafiyet için hangi belgeler gereklidir?

Muafiyet başvurusu yapacak öğrenci, daha önce öğrenim gördüğü Yükseköğretim Kurulu denkliği bulunan yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) ders içerikleri ve öğrenim belgesi (transkript) ile beraber, başardığı derslere karşılık Avrasya Üniversitesi’nde kayıtlı bulunduğu programın ders planındaki hangi derslerinden muaf olmak istediğini belirtir bir dilekçe ile başvurur. Değerlendirme işlemi, muafiyet istenilen dersler göz önüne alınarak yapılır.

Öğrenci başarılı olmadığı dersler için muafiyet başvurusu yapabilir mi?

Muaf olabilmek için başvurulan derslerden başarılı olma şartı aranır.

Muaf olabilmek için eşdeğer sayılması istenen bir dersin adının, eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekir mi?

Hayır gerekmez. Muafiyette eşdeğer sayılması istenen dersin, zorunlu veya seçmeli olması durumuna bakılmaksızın eşdeğerliliği talep edilen dersin içeriği ve öğrenme kazanımlarını en az yüzde 70 oranında karşılaması şartı aranır.

Birden fazla dersin, bir derse eşdeğer sayılması durumunda ne yapılır?

Birden fazla dersin, bir derse eşdeğer sayılması durumunda, bu derslerin AGNO’su dikkate alınarak intibak yapılır. Bir dersin birden fazla derse eşdeğer sayılması durumunda dersin notu, intibak edilen tüm dersler için de geçerlidir. Muafiyetine karar verilen dersler not döküm belgesine not olarak işlenir.

Zorunlu okutulan Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve Yabancı Dil derslerinin muafiyet ve intibak işlemleri nasıl yapılır?

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5 inci maddesinin ı fıkrası gereği, zorunlu olarak okutulan ve içerikleri üniversitelere göre değişmeyen Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve Yabancı Dil derslerini almış ve başarmış öğrencilerin muafiyet ve intibak işlemleri, kredi uyumuna bakılmaksızın yapılır. Sadece bu derslerden muafiyet için en az DD (koşullu başarılı) düzeyinde not almış olmak yeterlidir. Bu derslerden ders içeriklerinin istenmesine gerek yoktur.

Daha önce Avrasya Üniversitesi’nin aynı düzeyinde başka bir programda öğrenim görmüş olan öğrenciler için notlu kredi transferi uygulaması nasıl yapılır?

Bu öğrenciler için ilgili yönetim kurullarınca muafiyetleri kabul edilen derslerin notları, öğrenim belgesine (transkripte) daha önce aldıkları harf notları olarak işlenir ve bu dersler AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılır.

Daha önce iki farklı yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olan öğrencilerin, en son öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumu tarafından muaf edilen derslerden muaf olmak istemesi durumunda ne yapılır?

İlgili derslerin ölçme-değerlendirmesi yapılan yükseköğretim kurumundaki ders içerik ve kazanımları esas alınır. Bu içerik ve kazanımlar ile AKTS kredi uyumları incelenmeden başka bir yükseköğretim kurumu tarafından yapılan muafiyet işlemi değerlendirmeye alınmaz.