Araştırma Merkezleri

Göç Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Merkez Müdürü

Göç Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Merkezin amacı, iç-dış göçler ve uluslararası göç hareketlerinin sosyal, ekonomik ve kültürel boyutları konusunda bilimsel araştırma, uygulama, eğitim ve dokümantasyon çalışmaları yapmak, ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile işbirliği içinde çalışmak ve göçe ilişkin sorun, mevcut çözüm önerilerinin, uygulamaların, etkinliklerin, fon yönetiminin etkinliği ve verimliliği alanlarında bilgi birikimi ve çözüm sürecine katkıda bulunmaktır.  Merkezin diğer bir amacı da konuya dönük tüm dünyada yaygın ihtiyaç olan uzman personel, uzman eğitmen, denetçi, uygulamalı saha çalışmaları ile eğitilmiş ve desteklenmiş destek saha personeli gibi nitelikli insan kaynağını yetiştirmek, bu alanda görevli mevcut insan kaynaklarının bilgilerini güncellemek, iyileştirmek ve sertifikasyon sağlamak amacıyla Sürekli Göç Eğitim Merkezi altyapısını kurmak ve faaliyete geçirmektir.

Merkezin Faaliyet Alanları 

 1. Türkiye’deki iç ve dış göç, mülteci hakları ve sorunlarını kapsayan konularda araştırma yapmak ve bunları Türkçe ve/veya yabancı dillerde yayımlamak.
 2. Göçlerin sosyal, ekonomik, hukuksal ve kültürel boyutlarını kapsayan konularda ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, seminer, çalıştay, sergi ve benzeri çalışma ve etkinliklerde bulunmak.
 3. Merkezin amaçları doğrultusunda göçmen ve mülteci hakları ve karşılaşılan sorunları ile ilgili çalışma yapan uluslararası kurumlarla işbirliği yapmak, ortak çalışmalar ve eğitim programları düzenlemek.
 4. Göç konusunda ulusal ve uluslararası göç araştırma projelerinin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yürütmek, proje önerileri hazırlamak ve bu projeleri hayata geçirmek için destek sağlamak.
 5. Gerektiğinde, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı, belirleyeceği usul ve esaslarla, iç ve uluslararası göç alanlarında bilimsel faaliyet amaçlı gerekli yayın, belge ve bilgileri içeren bir dokümantasyon merkezi, veri tabanı ve arşiv oluşturmak.
 6. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı, belirleyeceği usul ve esaslarla iç ve uluslararası göç alanlarında ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmak.
 7. 2547 sayılı Kanun ile buna bağlı olarak çıkarılan diğer mevzuat ve Avrasya Üniversitesi yönetmelikleri çerçevesinde danışmanlık, bilirkişilik, ARGE, uluslararası komisyon, bilimsel heyetler ve gruplarda görev almak, bilimsel faaliyetlerde bulunmak.
 8. Yurtiçi ve yurtdışı ilgili kurum ve kuruluşlarla (İlgili Devlet Kurum ve Kuruluşları, BM, Uluslararası Organizasyonlar, Ulusal ve uluslararası STK’lar, Üniversiteler, Özel Sektör, Dernekler) işbirliği kapsamında analiz, uygulama etkinliği, problem algısı, beklenen davranış modelleri tanımı, ihtiyaç ve memnuniyet karşılaştırılması, psikososyal durum değerlendirmesi, sahada çalışan personelin verimlilik ve motivasyon kırılma noktalarını vb. sorun ve çözüm önerilerinin optimizasyonunu ve etkinliğini arttırmaya ve anlamaya dönük geliştirilecek özel ve genel amaçlı anket, ölçme değerlendirme testleri geliştirmek.
 9. Göç Yönetim Sistemi altyapısı kurarak göç hareketliliği, stratejileri ve kırılma noktaları, göçmenlerin yaşam kalitesini arttıracak planlamaların etkinliği, yeni stratejiler ve modellemeler yapabilmeye ve mevcut durum hakkında öngörülerde bulunabilecek, raporlamalar yapabilen IT altyapısının kurulmasını, sürdürülebilirliğini ve uluslararası mevcut networklere ve altyapılara entegre olabilecek şekle gelmesini sağlamak.
 10. Göç, göçmenlik ve ilgili konulardaki yatırımlarla ilgili yatırım optimizasyonu çalışmalarını yürütmek ve eş zamanlı izlenebilir bağış ve fon yönetimi sistemi altyapısını kurmak ve geliştirmek.
 11. Ulusal ve uluslararası fonlardan optimal ölçüde yararlanmak ve/veya yeni fonlar sağlamak amacıyla projeler geliştirmek. Gerçekleştirilecek ARGE çalışmaları kapsamında ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurarak yürüyen ve başvurusu yeni yapılacak olan çalışmalarda paydaş olmak veya koordinatörlük yapmak.
 12. Göç, göçmenlik ve ilgili konularda erken dönem indikatörlerin belirlenmesini ve karar destek sistemleriyle birlikte erken uyarı önlem algoritmaları geliştirilmesini ve bu algoritmalardan yararlanarak sistemler kurabilmeyi sağlayacak ARGE çalışmaları yapmak.
 13. Ev sahibi toplulukların göçmen topluluklarına karşı olan tavır, tutum ve davranış modellerinin iyileştirilmesini sağlayıcı eğitim ve davranış modellemeleri geliştirmek bu amaçla yenilikçi uygulama modelleri tasarlayıp gerçekleştirmek (Tiyatro, psikodrama, kısa metrajlı film, saha ziyaretleri, ev ziyaretleri, kadın ve çocuk günleri, ortak kutlama ve eğlence günleri organizasyonları vb.).
 14. Yine aynı şekilde tarafların benimseyeceği yenilikçi modellemeler tasarlayarak göçmen toplulukların da ev sahibi topluluklarla daha iyi bir yaşam birlikteliği sağlaması amacıyla uygulamakla yükümlü olduğu tavır, tutum, davranış ve ortak yaşam ilkeleri modellerini oluşturmak.
 15. Göçmen toplulukların yaşam koşullarının iyileştirilmesi kapsamında biyoteknoloji, malzeme mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstriyel ürün tasarımı, makine mühendisliği, mekatronik vb. birçok bilim alanının dahil olduğu multidisipliner projeler tasarlamak ve gerçekleştirmek.
 16. Başta 49 ay altı çocukların beslenme ve immünizasyon sorunları olmak üzere ana-çocuk sağlığı, adölesan sağlığı, kadın sağlığı ve geriatrik grup olmak üzere tüm göçmenlerin sağlıkla ilgili tarama, tanı, tedavi, önleyici hekimlik ilkeleri çerçevesinde sağlıklı beslenme, sağlıklı su temini, erken ve geç dönem immünizasyon, üreme sağlığı vb. sağlık hizmetlerinden yeterli ve eşit pay almalarını sağlamak
 17. Çeşitli etnik gruplara bağlı göçmenlerin yaş, cinsiyet, dil, din, bedensel ve zihinsel engellilik kısıtlamaları olmaksızın kapsayıcı bir biçimde kurulan altyapılara ve göçmenlere dönük verilen hizmetlere erişilebilirliğin sağlanmasını sağlayıcı çalışmalarda bulunmak.
 18. Amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

Merkez SEM ve ARGE Kurulu

Merkez SEM ve ARGE Kurulu, Merkez yönetim kurulu tarafından Merkezin kuruluş amaç ve ilkelerine uygun ARGE çalışmaları yapabilecek, proje yazabilecek, uluslararası proje danışmanlık, üniversite, fon yönetimleri ile ulusal ve uluslararası proje destekleri veren kurum ve kuruluşlarla ilişkiye geçebilecek, yeni proje önerileri sunabilecek merkezi, ulusal ve uluslararası çalıştay ve toplantılarda temsil edebilecek, belirlenen amaçlar doğrultusunda eğitim planlamaları, içerikleri, IT altyapıları ve eğitim uygulama modelleri hazırlayabilecek kişi ve/veya kurumları görevlendirebilir. Merkez SEM ve ARGE Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu ve/veya Rektör tarafından süreli veya proje temelli görevlendirilebilir. Bu süreler Merkez Yönetim Kurulu tarafından yine proje bazlı olarak belirlenecektir.