Araştırma Merkezleri

Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkezin amacı; gıda ile ilgili konularda bilimsel araştırmalar yapmak, Üniversite ve sanayi arasında çalışma konularıyla ilgili işbirliğinde bulunmak, gıda endüstrisinin problemlerini çözecek bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları yönetmektir.

Dr. Öğr. Üyesi İlknur Ülgen KONAK
Merkez Müdürü

Merkezin Faaliyet Alanları

a) Katma değeri yüksek gıda maddesi tasarımı ve üretimi, gıda ve sağlık, gıda ve beslenme, gıda kalite ve güvenliği, gıda ve tüketici konularında sektör temsilcileri ile işbirliği halinde araştırma ve geliştirme projeleri gerçekleştirmek

b) Gıda alanında gereksinim duyulan her türlü analiz çalışmalarını yapmak, ulusal ve/veya uluslararası mevzuat çerçevesinde gıda analiz laboratuvarında yapılacak analizler de dahil olmak üzere gereken her türlü hizmeti gerçekleştirmek, talepleri halinde tüm kamu/özel sektör kuruluşlarının ürettiği ve/veya tükettiği gıdaların analizini yapmak, gıdaların gıda mevzuatına, standartlara ve istenilen teknik şartnamelere uygunluğunu belirlemek ve raporlamak.

c) Gıda sektöründe küresel düzeyde eğilimleri yakından takip etmek, bu eğilimlere paralel araştırmalar yapmak ve bilgi üretmek, veri tabanları oluşturmak,  bu bilgileri ulusal gıda sektörünün hizmetine sunmak, gıda endüstrisi ile üniversite arasında işbirliğini artırmak,  kamuoyunu gıda konusunda aydınlatmak amacıyla ulusal ve uluslararası nitelikteki panel, konferans, sempozyum ve kongre gibi toplantılar düzenlemek

ç) Yurtdışında ve yurtiçinde gıda ile ilgili gelişmeleri izlemek, kamuoyuna bu konularda doğru ve güvenilir açıklamalar yapmak, bilgilendirici bültenler yayınlamak.

d) Gıda ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde sertifikaya yönelik eğitim ve öğretim programları düzenlemek