2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Eğitim Öğretim Süreçlerine İlişkin Uygulama Esasları

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Eğitim Öğretim Süreçlerine İlişkin Uygulama Esasları

 Avrasya Üniversitesi Senatosu’nun 27.09.2021 Pazartesi günkü kararı ile 2021-2022 Akademik Yılı Güz Yarıyılında ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda eğitim-öğretim faaliyetlerinin nasıl olacağı konusunu; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın:  “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi 2020”, “Yeni Korona Virüs Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri” konulu yazısı ile “Küresel Salgın Sürecinde Kampüs Ortamlarına Yönelik Uygulamalar Rehberi” çerçevesinde çok yönlü olarak değerlendirmiş ve aşağıdaki kararları almıştır:

 1. Üniversitemiz ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda 2021-2022 akademik yılı Güz Yarıyılı derslerinin 04 Ekim 2021 Pazartesi günü yüz yüze başlamasına,
 2. Birimlerin; salgın şartları, derslerdeki öğrenci sayısı, fiziki koşullar, dersin uygulama ağırlığı gibi hususları dikkate alarak yetkili kurullarının kararı ile bölüm, program ve anabilim dallarında Güz Yarıyılında alınması gereken derslerin % 40’ını geçmemek üzere bazı dersleri dijital imkânları kullanarak uzaktan eğitim sistemi vasıtasıyla eş zamanlı/çevrimiçi canlı ders olarak verebilmelerine,
 3. Birimlerin hangi dersin yüz yüze, hangi dersin uzaktan eğitim sistemi vasıtasıyla verileceği hususundaki kararları yetkili kurullarında alarak 1 Ekim 2021 Cuma günü mesai saati bitimine kadar web sayfaları vasıtasıyla öğrenciye duyurmalarına,
 4. UZEM tarafından yürütülen derslerin uzaktan eğitim sistemi vasıtasıyla eş zamanlı olmayan (asenkron) bir şekilde yürütülmesine,
 5. Yüz yüze yapılacak ders, uygulama ve laboratuvarların; öğrenci sayısı, program koşulları, dersin pedagojik yapısı ve niteliği ile eğitim ortamı ve salgın şartları dikkate alınarak ilgili birimlerin yetkili kurullarınca alınacak kararlar doğrultusunda dönüşümlü, küçük guruplar halinde veya seyreltilmiş olarak yapılabilmesine,
 6. Yüz yüze yapılan derslerde öğrencilerin oturacakları yerler belirlenirken “Küresel Salgın Sürecinde Kampüs Ortamlarına Yönelik Uygulamalar Rehberi’nde belirtilen hususlara göre hareket edilmesine,
 7. Güz Yarıyılında yapılacak olan bütün derslerin ders izlencelerinin dersi veren öğretim elemanları tarafından Öğrenci Bilgi Sistemine girilmesine ve bu durumun bölüm başkanları tarafından takip edilmesine,
 8. Covid-19 testi pozitif veya temaslı olan öğrencilerin, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla karantinada geçirdikleri sürenin ilgili birim kurul kararı ile devamsızlıktan sayılmamasına,
 9. Öğretim elemanının Covid-19 veya temaslı olması halinde eğitim-öğretimin aksamadan nasıl yürütüleceğinin (dersin başka bir öğretim elemanı tarafından yürütülmesi veya ilgili öğretim elemanının sağlık durumunun elverişli olması durumunda dersin uzaktan eğitim sistemi vasıtasıyla çevrim içi olarak yürütülmesi vb.) ilgili birimlerin yetkili kurullarınca alınacak kararlar doğrultusunda değerlendirilmesine,
 10. Yüz yüze veya uzaktan eğitim sistemi vasıtasıyla yapılacak olan derslerin bizzat ilgili öğretim elemanı tarafından haftalık ders programında belirtilen gün ve saatte yürütülmesine; zorunlu haller dolayısıyla belirlenen gün ve saatte yapılamayan derslerin ilgili birim Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen ve öğrenciye önceden duyurulan başka bir gün ve saatte telafi edilmesine,
 11. Öğrencilerimiz, kısmen ya da tamamen uzaktan öğretimle yapılan sınavlar ile yürütülen ders süreçlerinde, canlı dersler ile ders içi materyaller, tartışma yorumları ve etkinliklerin, ders bağlamına özel olduğu; bunlara ait görüntü ve metinlerin izin alınmaksızın sosyal medya ve diğer mecralarda paylaşılmasının, kişisel verilerin ve özel hayatın gizliliğinin korunmasına yönelik düzenlemelere aykırı olduğu hakkında ve ayrıca KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) ve uygulamaları konusunda bilgilendirilmesine;
 12. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için 04 Ekim 2021 tarihinden itibaren akademik ve idari personel ile öğrencilerimizin ve ziyaretçilerin Üniversitemiz kampüslerine girişlerinde İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında alınan kararlar doğrultusunda HES kodu kontrolü yapılmasına, kampüslere girmek isteyenlerin ikinci doz aşıyı yaptırmış olmalarına veya en fazla 72 saat önceden alınmış negatif sonuçlu PCR Testini yanlarında bulundurmalarına,
 13. Avrasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ nin Derse Devam Zorunluluğu başlıklı 28. Maddesinin 1. Fıkrasında geçen “Öğrenci, ilk kez yazıldığı dersler ile devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı teorik derslerin en az % 70’ine, teorik ders dışındaki her türlü proje, laboratuar, uygulama ve benzeri çalışmasının en az % 80’ine devam etmek zorundadır.” hükmü gereğince işlem yapılmasına,
 14. Üniversitemizde yer alan tüm derslik, laboratuvar, kütüphane, kafeterya, kantin ve spor alanları gibi ortak alanlarda maske, mesafe ve temizlik koşullarının “YÖK Eğitim Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulama Rehberi 2021” ile “Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi TSE Standartları” doğrultusunda sağlanmasına,
 15. Ders programı yapılırken; öğrenci hareketliliğinin azaltılması ve birimlerde aynı anda mümkün olduğu oranda az öğrenci bulunmasının sağlanması için mesai günlerinin tam kullanılmasına, hatta gerektiğinde mesai dışı saatleri ile cumartesi gününün de değerlendirilmesine,

Staj ve Uygulamalar:

 1. Klinik uygulama, laboratuvar, staj ve iş yeri eğitimleri uygulamaların salgının risk düseyi, öğrenci sayısı, uygulama alanı ve iş yeri koşulları dikkate alınarak kişisel koruyucu ekipmanların kullanımının sağlanması suretiyle ilgili kurumlarla iş birliği içinde yüz yüze yürütülmesine,

Ölçme ve Değerlendirme / Sınavlar:

 1. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yeterlilik Sınavı ile Yabancı Dil Muafiyet Sınavının Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından salgından korunma, fiziki şartlar ve öğrenci sayıları dikkate alınarak kişisel koruyucu ekipmanların kullanımının sağlanması şartıyla seyreltilmiş gruplar halinde yüz yüze yapılmasına,
 2. Yüz yüze veya UZEM tarafından yürütülen derslerin, ara sınav, dönem sonu sınavı (final), bütünleme sınavı ve tek ders sınavlarının salgından korunma, fiziki şartlar ve öğrenci sayıları dikkate alınarak kişisel koruyucu ekipmanların kullanımının sağlanması şartıyla yüz yüze yapılmasına,
 3. Sınavların bitiminde, her ders için sınav evraklarının soru kâğıtları, cevap anahtarları ile birlikte YÖKAK ve diğer Akreditasyon Kuruluşları standartlarına uygun olarak ilgili Bölüm sekreterliklerine zamanında teslim edilmesine,

Kayıt Dondurma

 1. Salgın nedeniyle yurt dışından ülkemize giriş yapamayan uluslararası öğrenciler ile kronik rahatsızlığı olan, ailesi yüksek risk gurubunda bulunan, salgın nedeniyle sağlık endişesi veya barınma sorunu yaşayan öğrencilerimizin 05 Ekim Salı günü mesai saati bitimine kadar kayıt dondurmak için müracaat etmeleri ve talep dilekçelerinde COVİD-19 salgınını gerekçe göstermeleri halinde başvurularının kabul edilmesine,

 Lisansüstü Programlar:

 1. Tezli Yüksek Lisans Programı ile Doktora Programlarındaki ders, tez savunma sınavı, doktora yeterlilik sınavı, doktora tez önerisi savunma sınavı ile tez izleme komitesine rapor sunumu ve seminer sunumu gibi uygulamaların salgından korunma, fiziki şartlar ve öğrenci sayıları dikkate alınarak, kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak, il dışından katılacak jüri üyeleri ile Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği risk gurubunda olan öğretim elemanlarının (durumlarını e-Nabız uygulaması üzerinden alınan belge ile belgelendirmek şartıyla) video konferans yöntemiyle katılmalarına imkân verilerek yüz yüze yapılmasına,
 2. Tezsiz Yüksek Lisans programlarında öğrenci sayısının fazla olması dolayısıyla, öğretim elemanının talebi, program sorumlusunun uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile Güz Yarıyılında alınması gereken derslerin % 40’ını geçmemek üzere bazı derslerin dijital imkânları kullanarak uzaktan eğitim sistemi vasıtasıyla eş zamanlı/çevrimiçi canlı ders olarak yapılabilmesine,
 3. Yurt dışında olduğunu belgelendiren lisansüstü öğrencilerin doktora tez önerisi savunma sınavı ile doktora tez izlemelerinin dijital imkânlar kullanılarak uzaktan eğitim sistemi vasıtasıyla yapılmasına,
 4. Sağlık Bakanlığı’ nın belirlediği risk gurubunda olan lisansüstü öğrencilerin (durumlarını e-Nabız uygulaması üzerinden alınan belge ile belgelendirmek şartıyla) tez savunma sınavı, doktora yeterlilik sınavı, doktora tez önerisi savunma sınavı ile tez izleme komitesine rapor sunumu ve seminer sunumu gibi uygulamaları dijital imkânlar kullanarak uzaktan eğitim sistemi vasıtasıyla yapmalarına imkân tanınmasına, karar verilmiştir.